Logo Bip

Przez eksperyment do wiedzy

Projekty » Przez eksperyment do wiedzy

Projekt pt. „Przez eksperyment do wiedzy – zajęcia dodatkowe dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Romana Dworczaka i dr Anny Wróbel w Syryni”

 

Czas realizacji: 01.07.2020 r. – 30.06.2021 r.

Wartość projektu: 339 296,63 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 305 366,97 zł

 

Celem głównym projektu jest wzrost dostępu do wysokiej, jakości oferty edukacyjnej oraz rozwój kompetencji kluczowych u 80 uczniów (w tym 41 kobiet)
Szkoły Podstawowej im. Romana Dworczaka i dr Anny Wróbel w Syryni (woj. śląskie), poprzez aktywny udział w zajęciach wyrównawczych i rozwijających,
a także stworzenie w szkole warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu, w okresie 01.07.2020 – 30.06.2021r.

 

W ramach projektu realizowane będą następujące zajęcia:

Rodzaj zajęć

Zajęcia wyrównawcze z matematyki  z elementami eksperymentu dla klas 4-8

10 gr (1h/tyg./gr) – 30 godz. na gr – łącznie 300h – łącznie 64 uczestników

Zajęcia dodatkowe z zakresu biologii z eksperymentem dla klas 4-8

2 gr po 8 os (1h/tyg./gr) – 30 godz. na gr – łącznie 60h

Zajęcia dodatkowe z chemii i fizyki z eksperymentem dla klas 7-8

5 gr po 8 os (1h/tyg./gr) – 30 godz. na gr – łącznie 150h

Grupa docelowa została wybrana na podstawie przeprowadzonej diagnozy sytuacji problemowej szkoły, analizy dokumentów tj. analizy wyników ewaluacji oraz analizy opinii i orzeczeń poradni psychologiczno–pedagogicznej. Diagnoza wskazała zakres koniecznych do realizacji zadań, które w ramach projektu zostaną zrealizowane. Przygotowana została przez kadrę pedagogiczną oraz Dyrekcję i zatwierdzona przez organ prowadzący. Projekt skierowany jest do uczniów uczęszczających do szkoły w woj. śląskim i podmiotu wpisującego się bezpośrednio w SzOOP tj.:

-Szkoła Podstawowa im. Romana Dworczaka i dr Anny Wróbel w Syryni

-80 uczniów SP

Na podstawie przeprowadzonej analizy do udziału w projekcie wybrano grupę 80 uczniów w tym 41 kobiet i 39 mężczyzn. Są to uczniowie zamieszkujący miejscowość Syrynia w Gminie Lubomia oraz miejscowości ościenne. Uczestnikami projektu będą uczniowie klas IV–VIII Szkole Podstawowej w roku szkolnym 2020/2021. Grupa docelowa dzieli się na uczniów osiągających słabsze wyniki w nauce zwłaszcza z matematyki oraz uczniów zdolnych osiągających wysokie wyniki w zakresie przedmiotów przyrodniczych tj.: chemia, fizyka i biologia. W roku szkolny 2018/2019 ponad 16% uczniów posiadało opinie i orzeczenia PPP.
13 uczniów wykazywało specyficzne trudności w nauce. Przeprowadzona analiza wskazuje, że wyniki z egzaminów wewnętrznych i zewnętrznych z matematyki są zdecydowanie słabsze niż wyniki z przedmiotów humanistycznych. Stąd konieczność wsparcia uczniów słabszych i posiadających trudności w opanowaniu podstawy programowej z matematyki. Diagnoza pokazuje również konieczność wsparcia uczniów zdolnych, którzy stanowią ponad 41% całej społeczności uczniowskiej. Grupa ta wymaga szczególnego wsparcia i podsycania chęci do dalszej nauki z wykorzystaniem metod poznawczych. Ograniczona w szkole ilość zajęć praktycznych jest efektem niedostatecznego wyposażenia szkoły, co determinuje brak zainteresowania uczniów przedmiotami ścisłymi. Uczniowie szkoły oraz ich rodzice są zainteresowani planowaną ofertą edukacyjną wykorzystującą eksperyment, jako metodę pracy z uczniami.

 

Rekrutacja ma charakter zamknięty - uczniowie uczęszczający do Szkoły Podstawowej im. Romana Dworczaka i dr Anny Wróbel w Syryni.

Przed rozpoczęciem realizacji projektu zostanie zorganizowane spotkanie informacyjne Koordynatora z dyrektorem szkoły oraz nauczycielami, na którym przedstawione zostaną główne założenia projektu, jego cele i rezultaty. Następnie odbędą się spotkania z uczniami oraz rodzicami, zapoznają się oni z regulaminem uczestnictwa. Informacja o naborze do projektu będzie zamieszczona na szkolnej tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej szkoły. Nauczyciele przygotują testy sprawdzające wiedzę uczniów, które przeprowadzone zostaną wśród uczniów zainteresowanych projektem oraz sprawdzone przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów.

Kryteria rekrutacji:

- test kwalifikacyjny;

- opinia nauczyciela o uczniach z danego przedmiotu nt. jego wyników;

- średnia ocen.

Pierwszeństwo w dostępie do zajęć wyrównawczych będą mieć uczniowie o najniższych wynikach nauczania, a w przypadku zbyt dużej ilości chętnych drugim kryterium będzie niższa średnia ocen z wszystkich przedmiotów. Na zajęcia dla uczniów uzdolnionych kwalifikowane będą osoby uzyskujące najwyższe wyniki z danego przedmiotu, a w przypadku zbyt dużej ilości chętnych brane pod uwagę będą predyspozycje uczniów m.in. umiejętność samodzielnej pracy, udział w olimpiadach i konkursach. Jeśli to nie wyczerpie zapotrzebowania wówczas utworzona zostanie lista rezerwowa, z której w razie rezygnacji uczestnika projektodawca będzie kwalifikował do wsparcia. Planowana liczebność grup – zgodna z obwiązującymi przepisami. Każdy chętny złoży w Biurze Projektu formularz zgłoszeniowy podpisany przez rodziców/opiekunów prawnych.

Kampania promocyjna zostanie przeprowadzona przez nauczycieli na lekcjach godzin wychowawczych oraz na zebraniach z rodzicami. Nauczyciele prowadzący poszczególne oddziały szkolne będą odpowiedzialni za wyłonienie grupy docelowej uczniów biorących udział w zajęciach. Główną barierą równości, która występuje w grupie docelowej oraz wśród mieszkańców Gminy Lubomia jest duża dysproporcja pomiędzy aktywnością zawodową kobiet i mężczyzn. Wpływa to na utrwalanie funkcjonującego stereotypu dotyczącego pełnienia ról społecznych i wyboru wykonywanego zawodu oraz niski poziom zainteresowania wśród uczniów zwłaszcza dziewcząt zawodami technicznymi

Kryteria rekrutacji:

Kryteria na zajęcia wyrównawcze:

- test kwalifikacyjny - (waga punktowa 15)

- niska średnia ocen z przedmiotu (waga punktowa 10)

- opinia nauczyciela z danego przedmiotu (waga punktowa 5)

- opinie i orzeczenia PPP (waga punktowa 5)

Kryteria na zajęcia rozwijające.

- test kwalifikacyjny - (waga punktowa 15)

- wysoka średnia ocen z przedmiotu (waga punktowa 10)

- opinia nauczyciela z danego przedmiotu (waga punktowa 5)

 

Załączniki rekrutacyjne

- Formularze zgłoszeniowe + oświadczenia w PDF

 

NazwaRozmiarData
icoFormularz zgloszeniowy.pdf981.96 KB2020-09-25 19:37
icoOswiadczenie.pdf504.28 KB2020-09-25 19:37
drukuj
« powrót
Do góry