Logo Bip

Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa im. Romana Dworczaka i dr Anny Wróbel w Syryni zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do promocyjnej strony internetowej Szkoły Podstawowej im. Romana Dworczaka i dr Anny Wróbel w Syryni.

Data publikacji strony internetowej: .

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 23.03.2021

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączenia wymienionych poniżej:

  • filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,
  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo.

Wyłączenia:

  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności,
  • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
  • multimedia nadawane na żywo,
  • treści od innych podmiotów.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

  • możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
  • wyróżnienie odnośników.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-18

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Grzegorz Kajewski adres mailowy: gkspsyrynia@gmail.com

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 4517353

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu14 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. 

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. 

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej
procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. 

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Deklaracja dostępności architektonicznej

Wokół siedziby nie obowiązuje strefa płatnego parkowania.

Opis ogólny budynku przy ul. Powstańców Śląskich 26

Budynek: Szkoła Podstawowa im. Romana Dworczaka i dr Anny Wróbel w Syryni, ul. Powstańców Śląskich 26 kod 44-361, miejscowość: Syrynia

Do budynku prowadzi wejście od ulicy Powstańców Śląskich oraz wejście od wewnętrznej strony placu szkolnego.

Do budynku hali widowiskowo-sportowej prowadzi wejście od ul. Ks. Konrada Kelera.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Wejścia są zabezpieczone bramą, otwieraną na czas pracy szkoły. W budynku szkoły zainstalowany jest domofon łączący z sekretariatem i woźną. 

W budynku nie ma windy.

Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia tylko na parterze w budynku hali widowiskowo-sportowej. Brak dostosowanego wejścia głównego szkoły dla osób na wózkach.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze w budynku hali widowiskowo- sportowej od ul. Ks. Konrada Kelera. 

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. 

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. 

Osoby niesłyszące oraz osoby mające trudności w komunikowaniu się (zwane dalej "osobami uprawnionymi") mogą komunikować się ze Szkołą w przy wykorzystaniu nw. środków wspierających komunikowanie się: e-mail: zsosyrynia@wp.pl, tel./faks: 32 4517353

Osoby uprawnione - klienci Szkoły w celu załatwienia sprawy w szkole mogą skorzystać z pomocy wybranego tłumacza języka migowego lub tłumacza - przewodnika. Osoby uprawnione zobowiązane są zgłosić zamiar korzystania z usługi tłumacza języka migowego, ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej na 5 dni robocze przed
planowaną wizytą w szkole, kontaktując się z pracownikiem Sekretariatu za pomocą środków wspierających komunikowanie się, wymienionych w pkt 1, podając datę oraz godzinę wizyty w szkole oraz sposób przekazania informacji zwrotnej. Po otrzymaniu zgłoszenia szkoła zapewni pomoc tłumacza języka migowego w terminie wyznaczonym przez osobę uprawnioną. W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia przekazana zostanie informacja o niemożliwości załatwienia sprawy w terminie wskazanym, z wyznaczeniem możliwego terminu realizacji świadczenia lub wskazaniem na inną formę jego realizacji.

drukuj
« powrót
Do góry